ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия.
Моля,  имайте предвид следното при започване на терапия:

 • Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.
 • Всяка сесия е с продължителност 50 – 60 минути, като последните 5 мин се прави резюме на сесията.
 • Цената на 1 сесия е 40 лв. и е дължима след приключване на сесията или предварително, ако сесията е уговорена за провеждане по скайп.
 • Всяка сесия е в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане от страна на клиента.
 • Желателно е честотата на посещения да бъде поне веднъж седмично. Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, от вашето време и възможности.
 • Ако клиентът не може да се яви на сесия, е длъжен да предупреди 24 часа предварително. В случай, че клиентът не се яви на сесия и не  информира 24 часа по-рано,  на следващата сесия се заплаща и пропуснатата. 
 • Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта дали прилага други форми на терапия-традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е вземал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.
 • Резултатите са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, мотивацията на клиента и готовността му да посреща страховете и характеровите лимити с травматичен произход.
 • В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява терапията по лично желание. Препоръчителна е една последна сесия, където да бъде затворен психотерапевтичния процес.
 • Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие, или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист
 • Всяка информация, споделена с терапевта се третира като строго конфиденциална и няма да бъде споделена с каквито и да е трети лица. Изключение правят случаите, когато тази информация се отнася за тежко престъпление, планирано или вече извършено, определени ситуации на насилие заплашващи живота на деца под 18 год. или конкретни планове за самоубийство или нараняване на трети лица, така както е предвидено или изисквано от законите на РБългария.
 • Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните сесии, дискретност, спонтанност, даване на обратна връзка.
 • Съгласен/ съгласна съм с условията на терапия.
 • Клиент/Име/: ……………………………………………………………………………………….. Дата:……………………
 • Подпис /Клиент:/………………………… Подпис Терапевт/:………………………Дата:………………………
 • За лица под 18 години е необходимо настоящият документ да бъде подписан от техен родител или настойник.
 • Подпис на родител: ……………………………………Дата:………………………………………………….
 • Желая да прекратя терапията си по собствено желание:
 • Дата……………………                          Подпис клиент:……………………………………